You are currently viewing Dansk Skak Union – ekstraordinært Delegeretmøde 2023

Dansk Skak Union – ekstraordinært Delegeretmøde 2023

Dansk Skak Union indkalder hermed til ekstraordinært delegeretmøde.
Lørdag d. 10. juni 2023 kl. 13.15. Sted: Seniorhuset IP Schmidt, Vendersgade 4, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag om ændring af lovenes § 12.
    Hovedbestyrelsen fremsætter et forslag til ændringer i Love for Dansk Skak Union, ændringen er nødvendig for at Unionen kan godkendes som almennyttig forening.

    Unionens love § 12 er formuleret således: ” Unionens aktiver skal i tilfælde af ophør anvendes til skaklige formål efter sidste delegeretmødes nærmere bestemmelse.”

    Hovedbestyrelsen foreslår følgende nye formulering: “Unionens aktiver skal i tilfælde af ophør tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.”
  3. Eventuelt

Stemmesedler udleveres på mødestedet samme dag mellem kl. 12.00 og 13:00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden. Den underskrevne fuldmagt skal være, eller kunne, printe(t)s på papir, fordi fuldmagterne skal gemmes sammen med øvrige stemmedata.

På forretningsudvalgets vegne

Poul Jacobsen