You are currently viewing Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2023

Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2023

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde ved Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Søndag d. 9. april 2023 kl. 15.15.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet for 2022 fremlægges
 4. Fastsættelse af kontingent
  HB foreslår: Kontingentstigning på 15 kr. pr. kvartal for alle medlemsgrupper, dog undtaget netmedlemmer.
 5. Fastsættelse af rating afgift
 6. Indkomne forslag
  Hvidovre Skakklub foreslår: Dansk Skak Union ansætter en fuldtidssekretær.
  Forslagets fulde ordlyd kan downloades herunder.
 7. Valg efter lovene:
 8. Formand (Poul Jacobsen er på valg)
 9. Et medlem af forretningsudvalget (Arild Rimestad er på valg)
 10. Et medlem af forretningsudvalget for 1 år. (vakant)
 11. Et medlem af skaknævnet (Frode Benedikt Nielsen er på valg)
 12. Et medlem af skaknævnet for 2 år (Jacob Carstensen er stoppet)
 13. Tre suppleanter til skaknævnet (Frank Petersen, Vagn Lauritzen og Chresten Nielsen er på valg)
 14. To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jens Gade er på valg) Henrik Mikkelsen modtager ikke genvalg.
 15. En revisorsuppleant (Gert C. Jøhnk er på valg)
 16. Eventuelt

Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem kl. 13:00 og 15:00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en fuldmagt fra klubformanden.


På forretningsudvalgets vegne

Poul Jacobsen

Hvidovre Skakklubs forslag: