You are currently viewing Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2024

Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2024

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde ved Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Søndag d. 31. marts 2024 kl. 15.15.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet for 2023 fremlægges (link til regnskabet)
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Fastsættelse af rating afgift
 6. Indkomne forslag
  A) Skakklubberne Aars & Skørping Foreslår ændring af Divisionsturneringsstrukturen:
  Se forslaget her eller til sidst på denne side.

  B) FU foreslår en ny formulering af lovenes §4.: ” “Alle klubmedlemmer skal tilmeldes unionen.” til
  Alle klubbernes medlemmer skal være tilmeldt Dansk Skak Union, og kun medlemmer af unionen kan deltage i turneringer og aktiviteter, der er arrangeret i DSU-regi. Der kan dog laves et lokalt samarbejde med andre foreninger, hvis klubben skønner, at dette kan være gavnligt for dens medlemstal og skakkens udvikling

  C) FU foreslår: Lovenes § 3.4 og 3.6 udgår (3.5 bliver så til 3.4).

  D) FU foreslår at tredjesidste afsnit efter “1. juli” i lovenes § 6 ændres til: “En stemmeberettiget eller et medlem af hovedbestyrelsen kan fremsende forslag til vedtægtsændringer eller andre punkter. Forslag skal i så fald være formanden i hænde senest 28 dage før delegeretmødets afholdelse.”

  E) FU foreslår at første punkt i 5. afsnit i lovenes §7 ændres til: “HB afholder mindst 4 årlige ordinære møder.” Resten af 5. afsnit, herunder regler for indkaldelse af ekstraordinære foreslås at være uændret.

 7. Valg efter lovene:

a. Kasserer (Poul Guldbæk Olesen er på valg)
b. Et medlem af forretningsudvalget (Jesper Scherling Friis er på valg)
c. Et medlem af forretningsudvalget (Palle Halkier Jørgensen er på valg)
d. Et medlem af skaknævnet (Torben Østergreen-Johansen er på valg)
e. Tre suppleanter til skaknævnet (Frank Petersen, Vagn Lauritzen og Chresten Nielsen er på valg)
f. To revisorer (Jens Gade og Rasmus Skytte er på valg)
g. En revisorsuppleant (Gert C. Jøhnk er på valg)

8. Eventuelt

Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem kl. 13:00 og 15:00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en fuldmagt fra klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne

Poul Jacobsen