Skaknævnsmedlemmerne er fratrådt deres hverv

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Fredag aften har et af Skaknævnets afgåede medlemmer, under overskriften ”Tør du være frivillig i Dansk Skak Union? Jeg tør ikke!”, lagt redegørelsen for nedlæggelsen af deres hverv ud på Facebook. Det er han naturligvis i sin gode ret til. Nedlæggelsen er en følge af en HB-beslutning om ikke at holde Skaknævnets medlemmer skadesløse i en potentiel retssag i forbindelse med skaknævnskendelse #210. 

 

Det skal understreges at Dansk Skak Union normalt altid vil holde sine tillidsfolk skadesløse i situationer hvor de uforvarende er blevet genstand for sagsanlæg eller andet i forbindelse med deres arbejde for unionen. Men i dette særlige tilfælde finder Hovedbestyrelsen, at Skaknævnet meget klart har overskredet sin kompetence ved at beslutte at behandle sagen og herved på uforsvarlig måde selv ganske unødvendigt har pådraget sig risikoen for at blive truet med et sagsanlæg.

Som bekendt besluttede det ekstraordinære delegeretmøde i Odense den 12. oktober 2019, at ekskludere to medlemmer af Dansk Skak Union. Den ene af de ekskluderede besluttede herefter at klage over delegeretmødets beslutning til Skaknævnet, uanset at det klart og tydeligt fremgår af Unionens love at delegeretmødet er Unionens højeste myndighed.

Skaknævnet besluttede sig for at behandle klagen, og fastholdt denne beslutning, selvom Hovedbestyrelsen skriftligt overfor Skaknævnet gjorde det klart at nævnet ikke kan behandle sagen, da den allerede er afgjort af Unionens højeste myndighed.

Skaknævnets behandling af, og overvejelser i, sagen kan læses på skak.dk, skaknævnskendelse nr. 210. Efter kendelsen blev meddelt, har klageren besluttet sig for, via advokat, at sende stævningsudkast til Skaknævnet. Skaknævnet har efterfølgende svaret advokaten, at man ikke anser sig som rette sagsøgte i sagen, og henviser advokaten til i stedet at stævne Dansk Skak Union ved formanden.

Herefter beder Skaknævnet den 2. februar DSU’s formand om at bekræfte, at Dansk Skak Union i alle henseender vil friholde medlemmerne af Skaknævnet for enhver økonomisk byrde, som måtte blive pålagt dem som følge af en retssag, herunder med hensyn til erstatning og sagsomkostninger.

Formanden svarer tilbage at han formelt ikke kan give en sådan garanti, uden at spørge HB. Svaret er motiveret i at der potentielt kan blive tale om betydelige omkostninger, og beslutninger af større økonomisk betydning skal træffes af Hovedbestyrelsen. Skaknævnet svarer OK hertil.

Anmodningen blev forelagt Hovedbestyrelsen på møde den 9. februar. Jeg kan ikke her referere fra punktet, men konklusionen på drøftelsen blev at HB med 12 stemmer imod afviste anmodningen.

 

Skaknævnets tre medlemmer traf efter meddelelsen herom en meget hurtig beslutning om at træde tilbage fra deres hverv, hvilket de meddelte skriftligt allerede den 10. februar til undertegnede. De meddelte samtidig at de ville fremsende en nærmere redegørelse for deres beslutning om at træde tilbage. Denne redegørelse har jeg afventet, og modtaget 21. februar om aftenen.

Skaknævnets aktuelle status er at suppleanterne må træde til, hvis der skulle blive behov herfor i perioden frem til påske, hvor der søges valgt 3 medlemmer til Skaknævnet. Indtil dette sker, går mails indsendt til Skaknævnets officielle E-mail adresse til undertegnede.

 

På hovedbestyrelsens vegne

 

Poul Jacobsen


dsu logo_525pix