Delegeretmøde 2013

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde på Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør, søndag d. 31. marts 2013 kl. 15.15.

Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2012 fremlægges

4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Fastsættelse af ratingafgift
Hovedbestyrelsen foreslår uændret ratingafgift.

6. Indkomne forslag

Forretningsudvalget fremsætter på følgende forslag til vedtagelse på delegeretmødet
2013 vedrørende Skakhåndbogen, afsnit 1. § 6, sidste afsnit:

„Forretningsudvalget udfærdiger et referat af delegeretmødets forhandlinger og
beslutninger. Referatet offentliggøres senest 2 måneder efter delegeretmødets
afholdelse i Skakbladet eller ved udsendelse til klubberne. Indsigelse mod
referatet tilstilles unionsformanden senest 1 måned efter offentliggørelsen og
behandles under punktet ‘Godkendelse af delegeretmødets referat’ på førstkommende
hovedbestyrelsesmøde.“


Dette afsnit foreslås ændret til:

„Forretningsudvalget udfærdiger et referat af delegeretmødets forhandlinger og
beslutninger. Referatet offentliggøres senest 2 måneder efter delegeretmødets
afholdelse på unionens hjemmeside www.skak.dk eller ved udsendelse til
klubberne. Indsigelse mod referatet tilstilles unionsformanden senest 1 måned
efter offentliggørelsen og behandles under punktet ‘Godkendelse af delegeretmødets
referat’ på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.“


9. Hovedkreds fremsætter følgende forslag til delegeretmødet 2013:

‘Delegeretmødet pålægger hovedbestyrelsen, at større ændringer af holdturneringen
skal godkendes af delegeretmødet for at kunne gennemføres.’

7. Valg af:
a. Formand (Lars Henrik Bech-Hansen er på valg)
b. Et medlem af forretningsudvalget (Tom Skovgaard er på valg)
c. Et medlem af skaknævnet (Lars Lindhard er på valg)
d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen
og Erik Mouridsen er på valg)
e. To revisorer (Birger Andersen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2014

9. Eventuelt

Stemmesedler udleveres på Konventum samme dag mellem kl. 13.00 og 15.00. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne


Lars-Henrik Bech Hansen