Mere fra delegeretmødet 2010

Vi har allerede omtalt at kontingentet forbliver uændret, men EMT-afgiften stiger fra 20 kr. til 30 kr. Samtidig falder afgiften på at ELO-rate turneringer væk. EMT-afgiften vil fremover gælde for alle deltagere i danske turneringer også udlændinge. Regelen træder i kraft pr. 1.7. 2010.

Henrik Knudsen og Lars Wisler Pedersen ønskede ikke genvalg til FU. Henrik Knudsen blev som bekendt udnævnt til Æresmedlem.

Formanden takkede Lars Wisler Pedersen (billedet tv.) for den store indsats de forløbne to år, især med at få løst en række problemer på skakserveren. Samtidig glædede han sig over, at Lars Wisler også fremover vil hjælpe DSU med en række IT-opgaver.

De nyvalgte til FU, Chresten Nielsen og Kim Skaanning-Pedersen, vil senere blive præsenteret her på siden.

Angående Skakserveren udtrykte formanden svag optimisme og sagde ”ja” til at den har en fremtid. Aktiviteten under DM, hvor stærke spillere kommenterede partierne fra Landsholdsklassen ”live”, er en succes. Men der er stadig lang vej endnu. Driftsomkostningerne er kommet ned på så lavt et niveau, at de sammen med 1/3 udviklerstilling, ligger indenfor den forudsete driftsudgift, da man besluttede sig for serveren. Der vil altså forsat kunne udvikles på serveren indenfor den budgetterede driftsudgift.

Angående antallet af hovedkredse, fortalte Lars-Henrik Bech Hansen, at FU og HB ønsker en struktur, hvor der kun er 4 hovedkredse. To på hver side af Storebælt. Men der vil ikke komme nogen tvang ovenfra. Viljen til sammenlægninger skal komme nedefra og ikke dikteres fra toppen.

Landstræner Lars Bo Hansen skal pr. 1/7 2010 påbegynde Ph.d. studier i USA, hvorfor han ikke kan forsætte som landstræner. Lars-Henrik Bech Hansen udtrykte stor tilfredshed med landstrænerens arbejde og var glad for, at Lars Bo Hansen har sagt ja til at planlægge aktiviteterne for sidste halvdel af 2010 også, men altså uden selv at stå i spidsen for dem. Hvordan landstrænerrollen skal udfyldes fremover, vides ikke pt.; men udvalgsarbejdet går snart i gang, så der kan findes en fornuftig løsning.

Samarbejdet med Dansk Skoleskak er blevet markant bedre det sidste år, og de to organisationer mødes foreløbigt hver halve år for at aftale samarbejde med mere.

Når FIDEs nye dopingregler træder i kraft, vil de blive indarbejdet i DSUs regler.

Der er endnu ikke fundet en arrangør af DM 2011, så interesserede klubber er velkomne til at melde sig. Samtidig blev det fortalt, at hotelkæden Scandic er interesseret i at lægge lokaler til et DM stævne.