Dagsorden HB møde 24. marts

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

Dansk Skak Union – Hovedbestyrelsesmøde
fredag d. 25. marts 2016 kl. 13.00
på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 14. februar 2016
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Økonomi og regnskab
5. Forslag fra 7. hovedkreds vedr. referatformen
6. Divisionsturneringen
7. Nedlæggelse af Dansk Skak Unions Skakserver
8. Valg
a. Repræsentation i FIDE og ECU
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet
d. Ratingkomiteen
e. Dansk Skaksalgs ApS’s bestyrelse
f. Turneringskomite til divisionsturneringen
g. Divisionsturneringsudvalg
9. Hæderstegn og initiativpræmier
10. Nyt fra hovedkredsene
11. Næste periodes HB-møder
12. Eventuelt

På forretningsudvalgets vegne
Aage Dalstrup Olsen
Sekretær, Dansk Skak Union