Jens Ove F. Nielsen i Hamburg

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

IM Jens Ove Fries Nielsen (Jetsmark) deltog 02.01 – 10.01 i en lukket IM-turnering i Hamburg.

Slutstillingen:
1. GM Lanka (Letland) 8.0; 2-3. FM Langrock (Tyskland), IM Murdzia (Polen) 7.5; 4-5. Chevelevitch (Tyskland), IM J.O.F. Nielsen (Danmark) 7.0; 6. IM Kopylov (Ukraine) 6.5; 7. Trisic (Tyskland) 5.5; 8. Stanke (Tyskland) 5.0; 9. FM Lindinger (Tyskland) 4.5; 10. Guzman (Bolivia) 3.0; 11-12. FM Sawadkuhi (Tyskland), Huschenbeth (Tyskland) 2.0.

Hamburg IM