You are currently viewing Ændringer i ratingsystemet – Del 2

Ændringer i ratingsystemet – Del 2

Dansk Skak Unions Rating Officer Jens Ingemann Madsen skriver til skak.dk:

Dette er det sidste af to indlæg, der redegør for kommende ændringer i det danske ratingsystem. Disse ændringer, som sker den 1.Juni 2024, er en følge af lignende justeringer der allerede er indført i det internationale (FIDE) ratingsystem. Du kan læse første del her

Som forklaret i første del af denne artikel, foretager Dansk Skak Union den 1/6 2024 en justering af danske ratingtal, der skal sikre at danske ratingtal forbliver rimeligt sammenlignelige med de tilsvarende internationale (FIDE) ratingtal. I denne Del 2 skal vi dykke ned i hvorfor denne justering ser ud præcis som den gør.

Forskellige ratingtal
Det er på ingen måder nogen naturlov, at forskellige Elo-baserede ratingsystemer over tid vil være direkte overensstemmende. Rigtig mange skakspillere vil f.eks. kunne genkende dette når de sammenligner deres DSU rating med deres rating på forskellige online skak servere – her er en ratingforskel på flere hundrede point ikke unormalt. Verdenseliten har f.eks. online ratingtal et godt stykke over 3000, mens det tilsvarende niveau i FIDE systemet er 2700+.

Forklaringen skal findes i forskelle i mellem ”befolkningen” i de forskellige ratingsystemer – både antal og spredning i styrke. Rent principielt er det nemlig sådan, at rating afspejler den relative indbyrdes spillestyrke i denne ”befolkning”

Forestil dig det følgende lille tankeeksperiment:
Tag en stor gruppe bestående af nybegyndere, tildel dem et beskedent ratingtal og isoler dem på en afsides ø for at spille masser af ratet skak mod hinanden. Med tiden vil de stærkeste i denne lukkede gruppe gradvis vinde rating og nå ratingtal vi normalt forbinder med elitespillere, til trods for at de nøgternt betragtet stadig blot er  de stærkeste blandt gruppen af  svage spillere. 

Når dette er sagt, har vi både æstetiske og praktiske årsager til at ønske os at DSU rating og FIDE rating er så sammenlignelige som muligt. Sker dette ikke, har vi problemer når vi anvender det internationale ratingtal i forbindelse med følgende situationer:

1) En udenlandsk spiller deltager i danske turneringer (og indplaceres med FIDE rating)
2) Dansk rating af udenlandske resultater (typisk baseret på modstanderes FIDE rating)

Det skal understreges at begge disse situationer forekommer ret ofte. Vi er en nation af skakspillere, der både er glade for at rejse ud for at spille i udlandet, samt gerne ser udenlandske spillere deltage i Danmark. I kalenderåret 2023 blev således hele 75 udenlandske turneringer med dansk deltagelse processeret for dansk rating.

Dansk rating deflation
Som forklaret i Del 1, har FIDE foretaget en meget omfattende analyse af det internationale ratingsystem. I forlængelse heraf har DSU kigget på hvordan dansk og FIDE rating stemmer overens. Denne sammenligning er foretaget ved årsskiftet 2023/24, altså inden FIDE implementerede sine ændringer. Grundlaget er de mere end 3.000 aktive DSU medlemmer, der på daværende tidspunkt var i besiddelse af både et DSU og et FIDE rating.

Konklusionen er, at en udpræget tendens til at dansk rating i den lave ende af spektret er langt lavere end tilsvarende FIDE tal. Dette kan tolkes som et udtryk for at vi i Danmark oplever eb særlig hård form for rating deflation. Der er to hovedsagelige årsager:
1) En meget lav bundgrænse på 500 i det nuværende danske ratingreglement
2) Gældende praksis med at indplacere nye medlemmer med et skønnet startrating, som gør at mange startes med et lavt rating på 800 eller 1000.

For 86% af medlemmer oversteg FIDE ratingtallet det danske ratingtal. I nedenstående figur svarer hver prik til en dansk spiller med FIDE rating. På den vandrette akse ses det danske ratingtal, mens den lodrette akse viser forskellen mellem DSU og FIDE rating. Negative værdier betyder, at spillerens danske rating er mindre end vedkomemnde FIDE rating (og omvendt)

Det fremgår at forskellen bliver mere og mere udpræget, jo lavere ratingtal man har. Omvendt, stemmer de to ratingtal typisk godt overens for spillere over 2100.

Situationen efter Juni-2024
Som forklaret i Del 1, foretages den 1/6 en engangsjustering af samtlige eksisterende ratingtal (Ro) under 2000. Dette sker ved at tillægge et antal ratingpoint efter følgende forskrift: 0,5 x (2000 – Ro). Justeringen adskiller sig lidt fra den tilsvarende ændring FIDE gennemførte den 1/3 (her var forskriften 0,4x (2000-Ro). )

Begrundelsen for denne afvigelse er, at man på denne måde kan bringe de to rating systemer i meget bedre overensstemmelse. Efter justering i begge systemer, ser sammenligningen mellem disse ud som følger:

Ved begyndelsen af 2024 havde mere end 60% af spillere et dansk rating, der adskilte sig mere end ±50 point fra deres FIDE rating. Følges indeværende anbefaling, reduceres denne andel signifikant til under 19%. Havde man alternativt valgt at anvende en identisk kompressions-faktor på 0.4, dvs. at foretage den eksakt samme justering som FIDE har gjort, vil der stadig være 45% af spillermassen med store afvigelser (>50 ratingpoint) mellem de to systemer.

Hvad med spillerne ratet over 2000?
Selvom 2000+ spillere ikke får hævet deres rating, får de ganske givet en afledt fordel ved implementering af dette forslag, da deres forventede scores i partier mod folk under 2000 vil blive lavere. Denne fordel vil gradvis aftage i de højere ratinglag.

Jens Ingemann Madsen