Netmedlemskabet vedtaget

Dansk Skak Unions delegeretmøde påskedag på Hotel Hvide Hus i Ålborg var præget af massiv opbakning til ledelsens forslag om at indføre en ny slags medlemskab. Et supplement til de eksisterende medlemsformer og direkte tilpasset brugen af den kommende skakserver, som efter planen skal være klar til premiere inden årets udgang.
Den ny medlemskategori, netmedlemmer, opnår ret til at benytte de fulde faciliteter på Internettet, og får adgang til at deltage i delegeretmøder med taleret (men ikke stemmeret), svarende til personlige medlemmer af Dansk Skak Union.
Med kombinationen af skakserver og netmedlemskab er det forhåbningen at få kontakt med de mange ikke-medlemmer, der i dag vides at spille skak på Nettet, og det er hensigten til sin tid at iværksætte en målrettet kampagne med banner-annoncer og andre initiativer. Dansk Skak Union har til realisering af skakserver og dertil knyttede planer øget budgettet med 1 mio. kr. i forhold til de tidligere offentliggjorte tal.
Også valgene til Dansk Skak Unions forretningsudvalg og øvrige tillidsposter forløb i
den største enighed. Erik Søbjerg blev genvalgt som formand for Dansk Skak Union og Esmat Guindy som sekretær, begge for en to-årig periode. De tre øvrige FU-medlemmer var ikke på valg, men kasserer Henrik Knudsen, som blev valgt ind i FU tilbage i 2000 meddelte, at han ønsker at slutte arbejdet i 2008.
Eneste punkt på delegeretmødets dagsorden, som efterlod sit emne uafklaret, gjaldt fastsættelse af spillested for DM 2008. Ålborg har løst opgaven to år i træk og
høstet stor og fortjent anerkendelse, men nu er brættet frit, og interesserede
arrangører er meget velkomne til at henvende sig til DSU-formand Erik Søbjerg.